logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
S.N. File name view Download
1 ट्रेड-युनियन-ऐन-२०४९(Trade_Union_2049)
2 बाल श्रम ( निषेध र नयमित गर्ने ) ऐन २०५६(balshram_Acts_)
3 बोनस ऐन २०३०(BonasActNep )
4 श्रम ऐन २०४८(Labor_Act,_2048-nep)
5 श्रम ऐन २०७४(Labour_act_2074)
6 योगदानमा-आधारित-सामाजिक-सुरक्षा ऐन(SSF_ACTS)