logo

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
श्रम तथा रोजगार कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
S.N. File name Published Date view Download
1 Anusichi_1_Nibedan 2078-02-27
2 Labour_Audit_Annex_Sample 2078-02-27
3 श्रम स्विकृती लागि दिने निवेदनको ढाचा 2078-02-27
4 श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाचा 2078-02-27