नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

नेपालगंज, बाँके

श्रमाधान कल सेन्टरको लागि यहाँ Scan गर्नुहोस्

महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग https://dol.gov.np/en
2 श्रम तथा व्यवसायजन्य सूरक्षा विभाग https://www.dofe.gov.np/
3 म्यानपावर कार्डको विवरणहरु http://192.168.5.2/downloads/
4 सामाजिक सुरक्षा कोष https://ssf.gov.np/np
5 श्रम र व्यावसायिक सुरक्षा विभाग https://dol.gov.np/en
6 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय https://moless.gov.np/